Advokátní kancelář Toscher

komplexní právní pomoc ve všech oblastech práva

Občanské a rodinné právo

Advokátní kancelář poskytuje komplexní právní pomoc v oblasti občanského i rodinného práva, včetně zastupování v řízení před soudem.

Zajišťujeme sepsání veškerých typů smluv či dohod, vypracování komplexní smluvní dokumentace související s převody nemovitostí (kupní smlouvy, darovací smlouvy, zástavní smlouvy, smlouvy o zřízení věcného břemene atd.), zastupování při jednání s katastrálním úřadem či bankou, poskytujeme advokátní úschovu kupní ceny, zastupujeme klienty při jednání s protistranou či exekutorem. U nemovitostí zatížených zástavními či jinými právy, dluhu či exekucemi, nabízíme v rámci právní pomoci i sjednání dohod o narovnání, dohod o úhradě dluhu tak, aby byla nalezeno řešení nejvhodnější pro klienta v dané situaci.

V oblasti rodinného práva poskytujeme komplexní služby související s rozvodem manželství, úpravě práv k nezletilým dětem a s vypořádáním společného jmění manželů. Klienty zastupujeme ve všech typech sporů jak před soudy všech stupňů, tak i před rozhodčím soudem nebo v řízení před finančních arbitrem. Nabízíme komplexní a profesionální právní pomoc při všech typech sporů a žalob, od sporů souvisejících s dluhy, úvěry a pohledávkami, přes spory o vydání bezdůvodného obohacení či náhradu škody, až po spory související s dědickým řízením či vypořádáním podílového spoluvlastnictví.