Advokátní kancelář Toscher

komplexní právní pomoc ve všech oblastech práva

Stavebnictví, smlouvy o dílo, zadávání veřejných zakázek

Advokátní kancelář poskytuje komplexní právní pomoc v oblasti stavebnictví a to jak v oblasti subdodavatelských vztahů založených na smlouvách o dílo či kupních smlouvách, tak i v oblasti zadávaní veřejných zakázek včetně námitkového řízení či řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

V této specifické oblasti stavebnictví, ve které se prolínají otázky právní i technické, nabízíme profesionální právní služby založené jak na podrobné znalosti právní úpravy a aktuální judikatury, tak i na zkušenostech z právní praxe při realizaci staveb a při sporech plynoucích ze subdodavetelských vztahů či vad díla. Právní služby poskytujeme jak při vypracování smlouvy o dílo, postavené vždy na míru dle potřeb klienta, tak i při veškerých sporech, týkajících se jak vad díla či jeho předání, tak i následné fakturace či vymáhání pohledávek, případně i zastupování klientů v rámci insolvenčních řízeních, ať už na straně věřitele, nebo na straně dlužníka. Dále nabízíme kvalifikovanou právní pomoc i v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek, námitkovým řízením proti zadávací dokumentaci či proti vyloučení účastníka, tak i v řízeních před ÚOHS.